Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

A AEPD non cre que o Consello de Contas gravase un individuo cortando as rodas de varios coches

Written By MpDC on 9/12/09 | 19:29

A Agencia Española de Protección de Datos vén de desestimar o recurso de reposición que no seu momento o MpDC interpuxo contra a institución despois de que esta incumprise de xeito alarmante a normativa en materia de videovixilancia. As gravacións tomadas polas ditas cámaras e que serviron para a detención dun individuo non son consideradas fiábeis para a AEPD á hora de sancionar ao Consello de Contas por tomar imaxes de forma ilegal.

No presente caso, xa que as mesmas foron colocadas para unha finalidade concreta, di a Agencia, “non se puido constatar que tales cámaras captasen imaxes das persoas que se atopaban nun espazo de vía pública superior á porción que inevitablemente pode ser captada para a protección do espazo privado obxecto da instalación”, polo que de acordo coa citada doutrina xurisprudencial procede o arquivo das presentes actuacións, ao non existir proba de cargo suficiente para enervar o principio de presunción de inocencia.

O colectivo pregúntase como unha institución pode emitir esa resposta e aínda por riba pedir a desestimación do recurso cando si esas imaxes se poden empregar para identificar unha persoa pero non se poden retiar, ao seu ver, porque captan unha porción pequena de rúa. O MpDC lembra que o Consello de Contas de Galiza procedeu á instalación das devanditas cámaras sen os preceptivos informes e autorizacións legalmente esixidos, co que se estaría producindo unha vulneración do principio de legalidade, coas consecuencias que iso tería.

Neste sentido é necesario seíñalar que non consta acreditado que a identificación desta persoa sexa efectuada a través das cámaras de videovigilancia situadas no Consello, tendo en conta que o articulo do xornal manifesta que foi "un veciño" sen que devandita declaración proceda de ningunha autoridade ou persoa identificada identificable.

Xa que logo, de acordo cos principios de presunción de inocencia. que impide imputar unha infracción administrativa cando non se obtivo e acreditado unha proba de cargo acreditativa dos feitos que motivan a imputación ou da intervención nos mesmos do presunto infractor, e "in dubio prol rao': que obriga en caso de dúbida respecto dun feito concreto e determinante a resolver devandita dúbida do modo máis favorable ao interesado, procede desestimar o presente recurso de reposición.

Para poder instalar cámaras de vídeo vixilancia no exterior do Consello de Contas de Galiza cumprirase co establecido na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, ao gravar imaxes e sons dos cidadáns que pasean por diante da súa sede. Por este motivo, o Movemento solicita, de novo, a inmediata retirada dos dispositivos.
Ao respecto, o MpDC respondeu no seu momento que isto amosa a deixadez de funcións da Delegación, que se di non capaz de autorizar mais si de consentir que tales cámaras permanezan instaladas cando supoñen unha vulneración do dereito á imaxe das persoas.

Con anterioridade, o Movemento polos Dereitos Civís presentara un escrito á propia Delegación do Goberno e á Agencia Española de Protección de Datos co que procuraba coñecer se o Consello de Contas de Galiza ten, por unha banda, todos os permisos necesarios e, pola outra, inscrito o ficheiro que contén as imaxes e sons gravados polas cámaras de vídeo-vixilancia instaladas no seu exterior no rexistro xeral de protección de datos da dita axencia. Esta asociación solicitaba do mesmo xeito á AEPD que a mantivese informada das actuacións que se realicen con relación a este asunto.

A utilización de videocámaras ha de estar presidida polo principio de proporcionalidade, na súa dobre versión de idoneidade e de intervención mínima. A idoneidade determina que só poderá empregarse a videocámara cando resulte adecuado, nunha situación concreta, para o mantemento da seguridade cidadá, de conformidade co disposto nesta Lei.

Neste sentido, a AEPD considera que as cámaras como estan instaladas nun edificio privado están gravando o mínimo imprescindible para que poidan ser eficaces e o mpdc aporta a noticia do xornal pero que non consta por ningún medio fehaciente que o que recolle esa noticia fora gravado polas cámaras do Consello de contas. Isto é totalmente falso.

No suposto examinado, denúnciase a existencia de cámaras na fachada do Consello de Contas de Galiza que puidesen captar imaxes da vla pública, contravindo a nornativa exposta. Con todo, no presente suposto, a Agencia aínda por riba afirma que “é posible que a localización das cámaras sexa a necesaria para a finalidade perseguida, na medida en que se trata dun suposto no que a dita localización resulta imprescindible para a finalidade de vixilancia que se pretende, tendo en conta, en todo caso, que deberá evitarse calquera tratamento de datos innecesario para a finalidade perseguida”.

O MpDC pregúntase cal pode ser a finalidade perseguida se non é a protección dos dereitos das persoas? Desde a asociación tamén se cuestiona como uns argumentos tan falaces e insultantes poden ser esgrimidos por quen

0 comentarios:

Publicar un comentario