Ola lector ,  benvido  |  entra  |  rexístrate agora  |  Axuda?

O MpDC interpón un recurso contra Protección de Datos a respecto das cámaras de Oleiros

Written By MpDC on 19/12/09 | 0:15

O Movemento polos Dereitos Civís vén de interpór un recurso de reposición ante a Axencia Española de Protección de Datos contra a resolución desta institución non que ten a ver coas cámaras dá estatua do Che en Oleiros. Desde o colectivo solicítase, ademais, ao director da Agencia que se tipifique como unha infracción moi grave de Protección de Datos de Carácter Persoal cunha multa de 600.024 euros.

En data 2 de xullo de 2008 o MpDC tivo coñecemento a través dunha noticia publicada en La Opinión de que o Concello de Oleiros instalra na rotonda de Nirvana, na Parroquia de Perillo, unha cámara de vídeo vixilancia co fin de que mediante actos vandálicos se puidesde danar o busto de aceiro da naquel entón, recentemente inaugurada estatua do Che Guevara.

Ademais en diversos medios de comunicación, indicábase que ditas cámaras foron colocadas por empregados do Concello sen que a Policía Local tivese coñecemento desta actividade, o que permite pensar que tampouco existe un centro controlado polos axentes no que se xestione o funcionamento dos dispositivos.

En devanditos escritos manifestábase que resulta desproporcionada a instalación de cámaras como medidas de seguridade, por considerar o emprazamento como lugares seguros e tranquilos que non contan coas autorizacións necesarias para a instalación de tal sistema de vixilancia.

En data 17 de novembro de 2009 a Axencia Española de Protección de Datos notifícanos Resolución de arquivo de actuacións, porque a pesar de que consta acreditada a existencia de cámaras situadas na sede do Concello de Oleiros, da documentación achegada polo citado concello despréndese que as mesmas foron retiradas por devandita Administración Local ao non contar coas autorizacións precisas para proceder á súa instalación.

Solicitamos a nulidade de pleno dereito da resolución obxecto do presente recurso, porque tal e como establece a lei son nulos de pleno dereito os ditados prescindindo total e absolutamente do procedemento establecido. Neste suposto, o Concello de Oleiros, vulnera o disposto no artigo 3 da Lei Orgánica 4/1997, no que se establece o procedemento de autorización das instalacións fixas.

Así pois, a autorización procederá do Delegado do Goberno, previo informe da Comisión de vídeo vixilancia, e deberá ser motivada e referida en cada caso ao lugar público concreto que será obxecto de observación polas videocámaras. Contendo todas as limitacións ou condicións de uso necesarias, en particular a prohibición de tomar sons, excepto cando concorra un risco concreto e preciso, así como as referentes á cualificación das persoas encargadas da explotación do sistema de tratamento de imaxes e sons e as medidas a adoptar para garantir o respecto das disposicións legais vixentes. Ademais deberá precisar xenericamente o ámbito físico susceptible de ser gravado, o tipo de cámara, os seus especificaciones técnicas e a duración da autorización, que terá unha vixencia máxima dun ano, a cuxo termo terá que solicitarse a súa renovación.

Deste xeito e á vista de que o Concello de Oleiros vulnerou o procedemento de instalación de devanditas cámaras de seguridade, así como de utilización das imaxes captadas por devanditas cámaras ilegais, solicitamos sanciónese ao Concello de Oleiros, a pesar de retirar as mesmas, pois o que si está claro, é que as cámaras foron instaladas e utilizáronse sen contar coas preceptivas autorizacións.

En ningún momento a devandita Administración Local utilizou argumentos ou probas que acreditasen a non utilización das cámaras con anterioridade á súa retirada, e é que unha vez instaladas corresponde a carga da proba ao Concello de Oleiros acreditar que ditas cámaras non foron utilizadas, pois a regra xeral será que efectivamente as mesmas utilizáronse, pois en caso contrario, esperarían a obter as autorizacións para proceder á súa instalación.

Vulneración do principio de legalidade e de igualdade ante a lei

Non parece moi acertado, considerar como válida a resolución da Axencia Española de Protección de Datos, pois esta entidade omite o procedemento esixido para a instalación deste tipo de aparellos de vídeo vixilancia, causando unha desigualdade de trato en aplicación dá Lei así como ditando unha resolución claramente favorable ao Concello de Oleiros, en contra da lexislación vixente. Consideramos que se lle está dando un trato de favor a este Concello, causando unha grave indefensión aos dereitos dos cidadáns, e decidindo arbitrariamente cando se aplica ou non os preceptos esixidos na Lei 4/97 tantas veces mencionada.

Estamos ante unha clara vulneración do dereito da propia imaxe e unha vulneración do procedemento establecido. Polo tanto, queda claro, a vulneración do procedemento de instalación das cámaras de vídeo vixilancia do Concello de Oleiros, co cal, a Axencia de Protección de Datos, como garantizadora do cumprimento da legalidade vixente e de que non se vulneren os dereitos á honra, á intimidade persoal e á propia imaxe debese sancionar ao Concello de Oleiros por utilizar cámaras de vídeo vixilancia sen contar cos preceptivos informes esixidos legalmente.

Sancións

De acordo co previsto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal son infraccións moi graves a recollida de datos en forma enganosa e fraudulenta. Asimesmo, tal conduta é castigada cunha multa de ata 600.000 euros, e que se corresponde coa conduta que leva a cabo o Concello de Oleiros, ao instalar e utilizar devanditas cámaras de vídeo vixilancia sen as correspondentes autorizacións esixidas pola normativa vixente.

Doutra banda, no caso de que a persoa responsable do ficheiro das imaxes captadas con devanditas gravacións non estivese inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos, deberase castigar ao mesmo, segundo o previsto na dita lei cunha multa de 300.000 euros

Ademais e no caso de que a persoa responsable do devandito ficheiro non teña inscrito o mesmo no Rexistro Xeral de Protección de Datos solicítase se tipifique como unha sanción grave da lei de Protección de Datos de Carácter Persoal.

2 comentarios:

Publicar un comentario